Regulamin

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH przez WYDAWNICTWO LEKARSKIE PZWL

Rozdział 1. Definicje

Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący:

Organizator – Wydawnictwo Lekarskie PZWL sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Warszawa, ul. Czerniakowska 100, KRS: 0000124932, NIP: 526-015-17-67, REGON: 010155284,

Kapitał zakładowy: 500 000 złotych.

Zamawiający – osoba fizyczna dla której świadczenie usług objętych niniejszym Regulaminem związane jest bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, kierująca Uczestnika do udziału w szkoleniu.

Uczestnik – wskazana przez Zamawiającego, osoba fizyczna uczestnicząca w szkoleniu lub konferencji.

Szkolenie – jednodniowe spotkanie mające w nazwie słowo "szkolenie" lub "warsztaty" lub „seminarium”.

Kongres lub konferencja – jedno- lub kilkudniowe spotkanie, przewidziane na większą ilość uczestników, niż szkolenie lub warsztaty, które organizator nadaje taką rangę w ofercie.

Rozdział 2. Zgłoszenie

1.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu lub konferencji jest przesłanie Organizatorowi przez Zamawiającego, wypełnionego formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu lub konferencji.

2.Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu lub konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego warunków szkolenia lub konferencji wynikających z zamówienia oraz niniejszych ogólnych warunków.

3.Zawarcie umowy skutkuje obowiązkiem uregulowania płatności, z wyłączeniem zapisów Rozdziału 6 niniejszych ogólnych warunków.

Rozdział 3. Wpisanie na listę uczestników

1.W ciągu dwóch dni roboczych od doręczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Organizator prześle (za pośrednictwem: e-maila, faksu lub poczty), potwierdzenie wpisania Uczestnika na listę uczestników szkolenia lub konferencji wraz z fakturą pro-forma.

2.Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu lub konferencji i jego potwierdzenie przewidziane w ust. 1 jest jednoznaczne z zawarciem umowy udziału w szkoleniu lub konferencji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.

3.Imienne potwierdzenie wpisania na listę szkolenia lub konferencji, gwarantuje rezerwację miejsca dla Uczestnika w szkoleniu lub konferencji.

4.Po złożeniu zgłoszenia, jednak nie później niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia lub konferencji, Zamawiający otrzyma „Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa” zawierające m.in. dane o lokalu miejsca świadczenia usługi i programie szkolenia.

Rozdział 4. Płatność

1.Do ceny netto szkolenia lub konferencji będzie  doliczony  podatek VAT w obowiązującej w dniu wykonania usługi  stawce.

2.Płatność za szkolenie lub konferencję powinna zostać uregulowana przed datą szkolenia lub konferencji.

3.Podstawą płatności za szkolenie lub konferencję jest wystawiona przez Organizatora faktura pro–forma doręczona Zamawiającemu przed terminem szkolenia lub konferencji.

4.Organizator dopuszcza uregulowanie płatności, korzystając z usługi PayY lub przelewu bankowego przy dokonywaniu rejestracji na szkolenie lub konferencję (bez przesłania przez Organizatora faktury pro-forma).

5.Nieuregulowanie faktury pro-forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu lub konferencji.

6.W przypadku uregulowania płatności na podstawie faktury pro-forma, faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Organizatora.

7.O ile będą wolne miejsca, Uczestnik ma możliwość udziału w szkoleniu i zapłacenia za szkolenie lub konferencję bezpośrednio podczas rejestracji za pomocą systemu PayY, w takim przypadku Organizator nie będzie wystawiał faktury pro-forma.

8.W przypadku odwołania szkolenia lub konferencji, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od momentu podjęcia decyzji przez Organizatora o odwołaniu szkolenia lub konferencji.

Rozdział 5. Rezygnacja

1.Złożenie pisemnej (list, e-mail) rezygnacji z udziału w konferencji nie później niż 30 dni kalendarzowych przed terminem konferencji nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych (decyduje data wpływu pisma do Organizatora).

2.Złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu nie później niż 14 dni roboczych przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych (decyduje data wpływu pisma do Organizatora).

3.W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym, niż 30 dni kalendarzowych przed terminem konferencji, oraz 14 dni roboczych przed terminem szkolenia, Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego pełnymi kosztami szkolenia lub konferencji.

4.W przypadku braku złożenia rezygnacji wg rozdziału 5 pkt. 1 lub 2  Organizator obciąży Zamawiającego pełnymi kosztami szkolenia lub konferencji.

5.W przypadku braku możliwości udziału w szkoleniu lub konferencji z przyczyn niezależnych od danego Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w szkoleniu lub konferencji innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego.

Rozdział 6. Informacje dodatkowe

1.Standardowo szkolenie trwa 5 godzin zegarowych.

2.Standardowo kongres lub konferencja trwa 8 godzin zegarowych.

3.Każdy Uczestnik po zakończeniu szkolenia lub konferencji otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia lub konferencji.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia (list, e-mail, kontakt telefoniczny) najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji (list, e-mail, kontakt telefoniczny) nie później na 14 dni robocze przed terminem konferencji.

6.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania nieznacznych modyfikacji programu szkolenia lub konferencji, w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.

7.Na życzenie Zamawiającego, możliwa jest organizacja szkolenia zamkniętego (In company).

8.Organizator dopuszcza możliwość organizacji szkoleń na zasadach odmiennych od określonych w niniejszych ogólnych warunkach. W takim przypadku wiążące są warunki określone w treści oferty Organizatora i zamówienia Zamawiającego, a niniejsze ogólne warunki wiążą strony w takim zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z postanowieniami oferty i zamówienia.

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

1.Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Szkoleniowych stanowią integralną część zamówienia, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego.

2.Ewentualne spory wynikające z umów zawartych w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Powyższe nie dotyczy przypadku, gdyby zamawiającym był konsument.

3.Ogólne Warunki Świadczenia Usług Szkoleniowych obowiązują od dnia 01.01.2013 r.

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o naszych konferencjach?

Kalendarz Imprez

zobacz całę kalendarium »

Zaufali nam